Wycena spółki metodą dochodową

Metoda dochodowa jest jednym z podejść wyceny spółki lub przedsiębiorstwa. W skrócie można je zdefiniować jako próbę oszacowania przyszłych dochodów na dzień ich wykonania. By wyliczenia były poprawne, należy zastosować zdyskontowaną stopę zwrotu, która jest oczekiwana.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, zwana w skrócie DCF, jest główną techniką przeprowadzaną w ramach podejścia dochodowego do wyceny spółek, również giełdowych. Często znajduje zastosowanie do wyceny przedsiębiorstw wielozakładowych, a także do określenia wartości firmy w trakcie procesu przekształcenia własnościowego. Metoda ta doskonale sprawdza się też w celu pozyskania niezbędnych danych:

 • doradczych,
 • decyzyjnych,
 • zarządczych,
 • argumentacyjnych,
 • informacyjnych.

Istnieją dwa podejścia wyliczenia wartości spółki według DCF: własnościowe i podmiotowe. Do pierwszej grupy należy metoda FCFE wykorzystywana dla właścicieli kapitału. Do drugiej grupy należą:

 • APV – metoda skorygowanej wartości bieżącej,
 • FCFF – metoda przepływów przedsiębiorstwa jako całości,
 • TCF – metoda totalnych przepływów pieniężnych,
 • WACC – metoda średniego ważonego kosztu kapitału.
 • Wybór odpowiedniej metody zależy od schematu finansowego przedsiębiorstwa.

Podejście własnościowe

Metoda FCFE skierowana jest do właścicieli kapitału spółek i to jego koszt stanowi zdyskontowaną stopę zwrotu. Wycenę tego typu stosuje się w celu podejmowania efektywnych decyzji zarządczych. Podstawową metodą uzyskania wartości wolnych przepływów finansowych jest wyliczenie zysku netto, który składa się z przychodu uzyskanego ze sprzedaży pomniejszonego o:

 • koszty operacyjne,
 • koszty amortyzacji,
 • odsetki,
 • podatki dochodowe.

Otrzymaną kwotę należy pomniejszyć o wydatki inwestycyjne i raty kapitałowe spłacanych kredytów. Ważne jest także uwzględnienie zmian zapotrzebowania w kapitale obrotowym. Wyliczoną wartość należy zdyskontować wspomnianą wyżej stopą. Najpopularniejszą metodą jej otrzymania jest model CAPM.

Podejście podmiotowe

Jedną z metod tego podejścia jest wyliczenie wolnych przepływów finansowych dla właścicieli spółek i ich wierzycieli, nazywana w skrócie FCFF. Wyliczenie wartości jest bardzo podobne do przedstawionej wyżej techniki FCFE, z tą różnicą, że nie uwzględnia się wprost zaciągniętych zobowiązań, a więc odsetek oraz spłat kredytów. Dyskontować powinno się za pomocą średniego ważonego kosztu kapitału. Stosunkową nową metodą jest APV, czyli skorygowana wartość bieżąca. Pod pewnymi względami jest podobna do dwóch wyżej przedstawionych technik. Na początku należy ustalić wartość działalności operacyjnej, analogicznie jak przy FCFF. Konieczne jest dodanie tzw. tarczy podatkowej, która w uproszczeniu przedstawia się jako poziom zadłużenia w danym okresie pomnożony przez koszt długu. W APV rozdziela się kolejne elementy składowe wartości firmy na niezależne składniki, dzięki czemu metoda ta dobrze sprawdza się w przypadkach nagłej zmiany warunków otoczenia przedsiębiorstwa i jest prosta w interpretacji.

Średni ważony koszt kapitału

Ten wskaźnik jest bardzo często używany do dyskontowania wartości spółki, głównie w metodzie FCFF, jednak może być stosowany jako samodzielna miara opłacalności inwestycji. W pierwszym kroku należy dotrzeć do wszystkich źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Mogą do nich należeć:

 • niepodzielone zyski,
 • emitowane papiery wartościowe,
 • kredyty.

Każdy z tych składników posiada procentowy udział w finansowaniu inwestycji lub przedsiębiorstwa oraz koszt. Do kosztów można zaliczyć m.in.:

 • odsetki od kredytów,
 • wypłata dywidendy,
 • różnego typu opłaty.

Powinny zostać ustalone procentowe udziały kosztów finansowania do ich wartości przeznaczonej na inwestycję. Samo wyliczenie WACC jest już proste i polega na przemnożeniu przez siebie procentowych kosztów i udziałów finansowania każdego ze składników, a następnie ich zsumowania. Tak wyliczonym średnim ważonym kosztem kapitału można zdyskontować wartość firmy w wyżej opisanej metodzie FCFF.

Wycena spółki – Matematyka to nie wszystko

Na pierwszy rzut oka, przeprowadzenie wyceny dochodowej nie wydaje się trudne, o ile analityk posiada niezbędne dane. Niestety, wyżej wymienione modele nie przedstawiają rzeczywistych sytuacji rynkowych i konieczne jest wprowadzenie odpowiednich poprawek. Przeprowadza się je najczęściej w związku z problematycznymi wpisami do ksiąg rachunkowych, które nie zawsze generują przepływ pieniężny. Przeprowadzający wycenę analityk musi dokonać ręcznej oceny zawartości ksiąg i wykreślić zbędne pozycje. Inną koniecznością może być uwzględnienie przyszłych przepływów, które nie posiadają jeszcze odzwierciedlenia w księgach rachunkowych. Pod uwagę należy też wziąć:

 • wielkość spółki,
 • ryzyko specyficzne dla działalności,
 • konkurencję na rynku,
 • płynność finansową.

Przeprowadzenie rzetelnej wyceny wymaga od osoby wyceniającej dużej wiedzy, umiejętności interpretacji ważnych danych, a także zrozumienia firmy i specyfiki jej otoczenia. Zleć wycenę swojej spółki naszym ekspertom.

Ilość rozpatrywanych cech znacznie utrudnia interpretację wyników, stąd metody dochodowe wyznaczania wartości firmy często są używane dla spółek o stabilnej sytuacji finansowej, bez ryzyka likwidacji w krótkim czasie.

Menu